Előfizetői értesítés i-TV Zrt. és Kiskőrös-Menti Kábelnet Kft. közös kábeltévé szolgáltatásáról

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Alulírottak

(a)     Kiskőrös-Menti Kábelnet Kft. (4122 Gáborján, Fő út 77/a) jelenlegi szolgáltató,

(b)     i-TV Távközlési Zrt. (1144 Budapest, Rátót u. 18-20., „i-TV Zrt.” új szolgáltató

ezúton az alábbiakról értesítjük:

 1. Hivatkozunk az Ön és a Kiskőrös-Menti Kábelnet Kft. közötti kábel TV-s előfizetői szerződésre.
 1. Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2018. szeptember 1.-től a Kiskőrös-Menti Kábelnet Kft. hálózatát az i-TV Zrt. bérbe veszi kábel TV-s jeltovábbítás céljából.
 1. A Tranzakció megvalósítása az Előfizetői Szerződés egyoldalú módosítását igényli az Eht. 132. § (2. bekezdés c. pont) bekezdése alapján, amely módosítás nem feltételezi az Előfizető hozzájárulását.
 1. Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Előfizetői Szerződés egyoldalú módosítása folytán a Kiskőrös-Menti Kábelnet Kft. a televíziós jeltovábbítási Előfizetői Szerződéshez kapcsolódó valamennyi jogát és kötelezettségét átruházta engedményezés és tartozásátvállalás útján az i-TV Zrt.-re 2018. szeptember 1.-ei (az „Átruházás Napja”) hatállyal.
 1. Az Átruházás következtében az Átruházás Napját követő nappal kezdődően (i) az Előfizetői Szerződés alapján a Kiskőrös-Menti Kábelnet Kft.-t terhelő analóg KTV szolgáltatást az i-TV Zrt. fogja teljesíteni saját neve alatt változatlan feltételek mellett. Előfizetői szerződések szempontjából az i-TV Zrt. a Kiskőrös-Menti Kábelnet Kft. helyébe lép.
 1. Az átruházással párhuzamosan az i-TV Zrt. megbízza a Kiskőrös-Menti Kábelnet Kft.-t a hálózat üzemeltetésével, az ügyfélszolgálati tevékenység ellátásával, valamint az előfizetői díjak beszedésével.
 1. Az Átruházás napját megelőzően keletkezett valamennyi Előfizető által támasztott pénzügyi elszámolással kapcsolatos igénnyel változatlanul a Kiskőrös-Menti Kábelnet Kft. marad a felelős és az Átruházás napját megelőzően keletkezett valamennyi, a Kiskőrös-Menti Kábelnet Kft. által az Előfizetői Szerződés alapján az Előfizetővel szemben támasztott igény érvényesítésére is a Kiskőrös-Menti Kábelnet Kft. marad jogosult.
 1. Ha az Átruházáshoz nem kíván hozzájárulni, kérjük, hogy jelen értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül jelezze írásban a 4122 Gáborján, Fő út 77/A alatti címre. Amennyiben a kézhezvételt követő 15 napon belül nem kapunk Öntől ilyen értesítést, úgy ezt akként tekintjük, hogy az Átruházáshoz a hozzájárulását megadta. Ezen időszak alatt vagy ezt követően beérkezett értesítést az Előfizetői Szerződés Előfizető általi az Eht. 134. §-a szerinti rendes felmondásának fogjuk tekinteni. Ezzel kapcsolatban kérjük, hogy az ÁSZF-nek megfelelően gyakorolja felmondási jogát.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, úgy kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat a

06-80-815-100-as, vagy a 06-30-592-90-42-es telefonszámon.

Felhívjuk figyelmét, hogy a továbbiakban az Ön számára minden változatlan marad:

 • Továbbra is a 06-30-592-90-42-es és 06-80-815-100-as telefonszámon intézheti ügyeit,
 • Továbbra is a 4122 Gáborján, Fő út 77/a. alatti ügyfélszolgálaton intézheti ügyeit személyesen,
 • Továbbra is ugyanazokkal a munkatársakkal találkozik,
 • Továbbra is a Kiskőrös-Menti Kábelnet Kft.-nek fizeti előfizetési díját!

Az előfizetőket megillető jogosultságok alább olvashatók:

„Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.”

A módosított ÁSZF-ek a jelenlegi szolgáltató Ügyfélszolgálatán, az i-TV Zrt. ügyfélszolgálatain, és a www.i-tvzrt.hu weboldalon elérhetőek.

 

Budapest, 2018. július hó 30. nap                                                           Tisztelettel:


Kaslik Béla                                              Katona Emese

i-TV Zrt.                                          Kiskőrös-Menti Kábelnet Kft.