Értesítés a digitális átállásról és ÁSZF módosításáról

Tisztelt Előfizetőink!

Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a [szolgáltató] 2013. év október hó 01. napi hatállyal módosítja kábeltelevíziós és internet szolgáltatásának (a továbbiakban: “szolgáltatás”) Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).

A módosítások indokául szolgál egyrészről az Eht. 2013. évi CXXI. törvénnyel történt módosítása, másrészről a már korábbi időponttól hatályos 6./2011.(X.6.) NMHH rendeletnek és 13./2011.(XII.27.) NMHH rendeletnek való megfelelés.
Mindezek alapján 2013. év október hó 01. napjától a szolgáltató mindkét szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési Feltételeinek legfontosabb változásai a következők és mely miatt az alábbi tárgykörben, az alábbi feltételek módosulnak:

  • az előfizető értesítése kötbérfizetésről (6.1.2.4.),
  • azok a módok, amelyeken a szolgáltató az őt jogszabály szerint terhelő értesítési kötelezettségének az előfizető felé eleget tehet (6.4.6.4.),
  • a 6.4.6.4. pont módosítására tekintettel levő technikai módosítás (6.4.6.5.),
  • a 6.1.2.4. pont módosítására tekintettel levő technikai módosítás (7.1.7.),
  • az előfizetői szerződés megszűnésének esetei (9.1.9., 9.1.10.).

Az internet ÁSZF vonatkozásában a 3. sz. mellékletben, valamint a 4. sz. mellékletben Mbps vagy kbps mértékegységben megadott értékek Mbit/s mértékegységben kerülnek megadásra.

A [szolgáltató] szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint awww.korosmenti.hu weboldalon.

Amennyiben az előzőek szerinti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani.

Gáborján, 2013. augusztus 30.
Tisztelettel:
Katona Emese
Kiskőrös-Menti Kábelnet Kft.